Om livsmedelscertifiering – Hur, för vem och varför?

Om livsmedelscertifiering – Hur, för vem och varför?

Många livsmedelsföretag upplever certifieringsfrågan som en djungel. Vad ska man egentligen välja, vilken är bäst, vad vill konsumenten ha och vad kostar det? 

Detta tog vi på Livsmedelsacceleratorn fasta på när vi bjöd in till ett digitalt seminarium om Livsmedelscertifiering den 27 april. Svenskmärkning, KRAV och Sigill Kvalitetssystem medverkade och berättade om de olika märkningarna. Livsmedelsacceleratorns Malin Axel-Nilsson berättade också om certifieringarna EU-ekologiskt, FSSC 22000 och BRC Food.

Malin Axel-Nilsson, RISE och Livsmedelsacceleratorn

Behovet av certifieringar kan uppkomma av olika anledningar – kanske ställer kunden krav och kräver en certifiering eller så ligger lagkrav som bakgrund, men certifiering kan även handla om konsumentens efterfrågan och att man vill använda en certifiering i sin marknadsföring.

För att du som livsmedelsföretag ska hitta rätt i djungeln har vi gjort en sammanställning nedan av de olika certifieringarna som togs upp i seminariet. Du hittar även kontaktuppgifter till de olika certifieringsorganen.

Svenskmärkning AB

 • Svenskmärkning erbjuder tre frivilla ursprungsmärkningar: Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige, som alla gör det enkelt att välja svenska livsmedel och svenskodlade växter.
 • Märkningen garanterar odlat, fött och uppfött, förpackat, förädlat och kontrollerat i Sverige. För sammansatta varor gäller att minst 75% av ingredienserna ska ha svenskt ursprung. Kött, mjölk, ägg och fisk måste vara från Sverige.
 • Konsumenter uppskattar märkningen och vill köpa svenskt. Av 1000 konsumenter känner 84% till märkningen och 78% har förtroende för märkningen och tycker att det är viktigt.
 • Registrerade företag betalar en årlig avgift (från 3000 SEK) till Svenskmärkning AB, och för att använda märkningen behöver företaget även ha en livsmedelscertifiering som avser livsmedelssäkerhet. Registrerade företag kontrolleras genom internrevision och stickprovskontroll på plats som utförs av tredje part (certifieringsorgan).
 • Vill du veta mer, kontakta Ulrika Norvell, kvalitetsansvarig ulrika.norvell@svenskmarkning.se; 070-942 35 71

KRAV

 • KRAV är Sveriges mest kända märkning. Undersökningar visar att 98% av konsumenterna känner till KRAV. Efterfrågan på KRAV-produkter ökar inom offentliga sektorn.
 • Certifierade företag betalar en licens till KRAV beräknat på 0,5% av försäljningsvärdet. Utöver det tillkommer en årsavgift och kostnad för årlig revision.
 • Kontroll utförs av tredje part (certifieringsorgan) i varje led – från lantbruk till förädling och butik/restaurang.
 • KRAVs regler bygger på att all produktion ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar genom att säkerställa:
  • god djurvälfärd
  • socialt ansvar
  • mindre klimatpåverkan
  • biologisk mångfald
  • inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel
  • resurseffektiva och miljövänliga förpackningar
 • Vill du veta mer, kontakta Åsa Orrö, marknads- och regelutvecklare Livsmedelsförädling, Asa.orro@krav.se, 070-978 01 46

Sigill Kvalitetssystem AB

 • Sigill Kvalitetssystem utvecklar och förvaltar IP-standarden, den ledande svenska oberoende standarden för certifiering av mat och blommor som kontrolleras av tredje part (certifieringsorgan genomför kontroller och utfärdar certifikat).
 • I grunden bygger IP-standarden på svensk lagstiftning och branschriktlinjer, men för att bli certifierad och märka sin vara finns hårdare kravställningar.
 • Certifierade företag betalar en fast avgift baserat på omsättning och man väljer att lägga till moduler för att märka sina produkter.
 • IP- Livsmedel:
  • Lämpar sig väl för alla typer av livsmedelsföretag och kan vara en bra första certifiering där företagen får lära sig hur det är att ha en tredjeparts-certifiering. Idag är ca. 1 200 företag IP-certifierade, varav de flesta är små- och medelstora med en omsättning på 10-50 MSEK.
 • IP- arbetsvillkor:
  • Standarden har tagits fram på grund av att handeln ställer krav på att företagen tar hand om sin personal och omfattar alla arbetsplatser. Grundkraven bygger på lagstiftning, att anställda ska vara försäkrade och ha lön minst i nivå med kollektivavtal.
 • Klimat- certifieringen:
  • Ställer krav påmiljöansvar, djuromsorg och livsmedelssäkerhet, samt extra åtgärder för minskad klimatpåverkan. Enda certifieringen för biologisk mångfald som ställer krav på odlaren genom hållbarhetskriterier och att produkten alltid är svensk.
  • Gällande djuromsorg innebär det bl.a. strängare krav på utrymme, tillgång till utevistelse och möjlighet för djuren att utföra sina naturliga beteenden.
 • Naturbeteskött:
  • Enda certifieringen som kan garantera att djuren har betat på naturbetesmarker.
 • Har du frågor om Sigills olika certifieringar och märkningar, kontakta gärna Christina Behm Velenik, ansvarig för IP Arbetsvillkor, IP Livsmedel samt reglerna för märkningen Svenskt Sigill, Christina.Behm.Velenik@sigill.se, +46 (0)10-1844224.  

EU-ekologiskt

FSSC 22000:

 • FSSC 22000 är en privat standard med fokus på livsmedelssäkerhet, godkänd av GFSI (Global Food Safety Initiative).
 • Kontroll och utfärdande av certifikat görs av ackrediterat certifieringsorgan.
 • En certifiering mot FSSC 22000 omfattar kraven i ISO 22000O, samt sektorspecifika tekniska specifikationer och FSSC-specifika tilläggskrav. Man kan även lägga till en kvalitetsmodul, ISO 9001.
 • FSSC 22000 kan tillämpas av företag inom kategorierna tillverkning, förpackningstillverkning, djurhållning och foderproduktion, transport och lager, catering samt detaljhandel och grossist.
 • Ingen varumärkning utan snarare en certifiering av hur företaget styr och dokumenterar sitt arbete kring livsmedelssäkerhet. FSSC 22000-logotyp får ej användas för att märka produkter, men man får kommunicera sin certifiering på t.ex. hemsida och i annan typ av dokumentation.
 • Pris på certifiering baseras på företagets omsättning, antal anställda, storlek på lokaler, antal produktionsställen etc., för prisuppgift och mer information, kontakta ackrediterat certifieringsorgan, eller se SWEDAC:s hemsida för mer information: https://www.swedac.se/
 • Vill du veta mer, kontakta gärna Malin Axel-Nilsson på malin.axel-nilsson@ri.se

BRC Global Standard Food Safety:

 • BRC Food Safety är en privat standard med fokus på livsmedelssäkerhet, godkänd av GFSI (Global Food Safety Initiative).
 • Kontroll och utfärdande av certifikat görs av ackrediterat certifieringsorgan.
 • BRC Food kan tillämpas av företag som arbetar med tillverkning, bearbetning och förpackning av sammansatta produkter, råvaror och ingredienser, frukt och grönsaker och/eller djurfoder.
 • En certifiering enligt BRC Food omfattar företagets lokaler, ledningssystem, processer och produkter, och ska vara en hjälp för livsmedelsproducenter att producera säker mat, hantera produktkvalitet och möta kundkrav.
 • Vid revision kontrolleras ledningens engagemang, HACCP-plan, livsmedelssäkerhets- och kvalitetsledningssystem, lokalernas standard, kontroll av produkter och processer, personal , high-risk & high-care risk zoner i produktionen samt inköp, försäljning och lagerhållning av produkter.
 • BRC är inte en varumärkning utan snarare en certifiering av hur företaget styr och dokumenterar sitt arbete kring livsmedelssäkerhet. BRC-logotyp får ej användas för att märka produkter, men man får kommunicera sin certifiering på t.ex. hemsida och i annan typ av dokumentation.
 • Pris på certifiering baseras på företagets omsättning, antal anställda, lokalernas storlek och antal produktionsställen.
 • För prisuppgift och mer information, kontakta ackrediterat certifieringsorgan, eller se SWEDAC:s hemsida för mer information: https://www.swedac.se/
 • Vill du veta mer, kontakta gärna Malin Axel-Nilsson på malin.axel-nilsson@ri.se