Utredning ska analysera möjligheten till kamerabevakning på slakterier

Utredning ska analysera möjligheten till kamerabevakning på slakterier

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska analysera hur kamerabevakning skulle kunna användas på slakterier för att stärka djurskyddet och föreslå hur ett krav på kamerabevakning skulle kunna utformas. Utredningen ska redovisas senast den 31 maj 2023.

De företag som driver slakterier är skyldiga att se till att de bestämmelser om djurskydd som gäller för verksamheten följs. Det utövas också offentlig kontroll av att djurskyddslagstiftningen efterlevs på slakterier. Ett sätt att stärka djurskyddet och effektivisera myndigheternas kontroll vid hanteringen av levande djur i samband med slakt skulle kunna vara att införa krav på kamerabevakning av platser där levande djur hanteras.

– I Sverige har vi ett högt förtroende för vår djurskyddsnivå och det vill regeringen värna genom hela livsmedelskedjan. Nu påbörjar vi en analys om kamerabevakning på slakterier kan bidra till att ytterligare stärka djurskyddet. Samtidigt ska hänsyn tas till att undvika ökad administrativ börda för berörda slakterier och myndigheter, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

För att kamerabevakning ska kunna införas behöver ett antal frågor lösas, bl.a. när det gäller det praktiska och ekonomiska ansvaret. Utredaren behöver också överväga frågor om hanteringen av det inspelade materialet, skydd för den personliga integriteten och sekretess.

Peder Liljeqvist, kammarrättslagman vid Kammarrätten i Stockholm utses till särskild utredare.