Oxfam vill se nya spelregler för produktionen och handeln med mat

Oxfam vill se nya spelregler för produktionen och handeln med mat

Den global hjälporganisation Oxfam nya rapport ”Fixing our Food – Debunking 10 myths about the global food system and what drives hunger” efterlyser en mer jämlik och hållbar modell som garanterar alla människors rätt till mat, även i kristider, och som samtidigt möjliggör klimatomställningen.

– Vårt globala livsmedelssystem är trasigt. Människor i låginkomstländer, som exporterar sin egen matproduktion, kan just nu inte äta sig mätta eftersom de är beroende av till exempel veteimport från Ryssland och Ukraina. Samtidigt är makten och förmögenheten extremt koncentrerad. De fyra största livsmedelsproducenterna står för 70 procent av all världens handel med mat och gör enorma vinster samtidigt som hungern ökar och människor kämpar för att ha råd att betala för maten, säger Hanna Nelson.

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom i över 90 länder. Det svenska kontoret öppnade i mars 2014. I Oxfams nya rapport presenteras en rad förslag för ett hållbart globalt system för produktion och handel med mat, bland annat:

  • Investera i den småskaliga, lokala matproduktionen och parallellt stärka hållbarheten och öka inkluderingen i den globala handeln. Väl fungerande lokal matproduktion är ett bevisat effektivt sätt att minska hunger och fattigdom och att öka motståndskraften vid krig och kriser.
  • Flera internationella handelsavtal och handelsregler behöver omförhandlas för att skapa mer rättvisa och ökad flexibilitet för låginkomstländer, för att möjliggöra för väl fungerande lokala livsmedelssystem. Kriget i Ukraina är det senaste exemplet som visar på sårbarheten i övertron på den globala marknaden.
  • Ta politiska initiativ för att hålla matpriserna nere, och samtidigt garantera sociala trygghetssystem så att människor inte går hungriga när priserna stiger och distributionen brister.
  • Säkerställ att odlingsbar mark används till produktion av mat. Samtidigt som matpriserna stiger används idag alltmer odlingsbar mark till att odla spannmål som sedan används bland annat till icke-hållbar produktion av biobränslen och till djurfoder. Subventioner och skattelättnader som stimulerar till omläggning av jordbruksproduktion till bränsleproduktion bör avvecklas.
  • Motverka den extrema maktkoncentrationen i livsmedelssektorn. Idag har några få aktörer stor makt och inflytande att påverka beslut som är avgörande för tillgången till mat, såsom vilken typ av mat som produceras, av vem och när, vad den kostar och inte minst vem som får äta den. För en mer rättvis och jämlik handel med mat måste politiken reglera detta genom att motverka monopol.
  • Reglera spekulationen på mat. Spekulation på priser i livsmedelssektorn var en del av orsaken till de skenande matpriserna och de globala matkriserna vi såg 2007–2008 och 2011. Trots den erfarenheten så saknas till stor del effektiv reglering av handel med värdepapper inom livsmedelssektorn.

Läs hela rapporten här>>