Kommissionen föreslår åtgärder för att tillvarata algernas potential i Europa

Kommissionen föreslår åtgärder för att tillvarata algernas potential i Europa

Den 15 november antog kommissionen För en stark och hållbar algindustri i EU, ett banbrytande initiativ för att frigöra potentialen hos alger i Europeiska unionen. Kommissionen föreslår 23 åtgärder för att skapa möjligheter för industrin och hjälpa den att växa till en robust, hållbar och regenerativ sektor som kan tillgodose den växande efterfrågan i EU. EU är en av världens största importörer av algprodukter och efterfrågan väntas uppgå till nio miljarder euro år 2030, särskilt inom sektorer som livsmedel, kosmetika, läkemedel och energiproduktion.

23 åtgärder för att stärka algsektorn

Kommissionen har identifierat 23 åtgärder som syftar till att förbättra företagsklimatet, öka konsumenternas kunskaper om och acceptans för alger och algbaserade produkter och avhjälpa bristerna i fråga om kunskap, forskning och teknik. Några av dessa åtgärder är att

  • utveckla en ny verktygslåda för algodlare,
  • underlätta tillträdet till havsområden, fastställa optimala platser för tångodling och integrera tångodling och mångsidig användning av havet i havsplanerna,
  • tillsammans med Europeiska standardiseringskommittén (CEN) utarbeta standarder för algbaserade ingredienser och främmande ämnen samt för algbiobränsle,
  • bedöma marknadspotentialen, effektiviteten och säkerheten när det gäller algbaserade material som används i gödselprodukter,
  • undersöka algmarknaden och föreslå marknadsstimulerande mekanismer som ska stödja och främja att tekniken överförs från forskning till marknad,
  • finansiera pilotprojekt för karriäromställning och stöd till innovativa små och medelstora företag och projekt i algsektorn,
  • genomföra studier och diskussioner för att få bättre kunskap om bland annat möjligheterna att begränsa klimatförändringarna med hjälp av tång och tångens roll som blå kolsänkor och för att fastställa maximinivåer för främmande ämnen och jod i alger,
  • genom Horisont Europa och andra EU-forskningsprogram stödja utvecklingen av nya och förbättrade bearbetningssystem för alger och nya produktionsmetoder och algodlingssystem,
  • främja medvetandehöjande åtgärder och analysera tillgången till data om alger.

Personer och organisationer som är verksamma inom algsektorn kommer att vara viktiga partner för genomförandet av de föreslagna åtgärderna. Alla som är intresserade är välkomna att delta i EU4Algae-forumet som kommissionen lanserade i februari i år.

Vad händer nu?

Kommissionen kommer att diskutera dagens meddelande med Europaparlamentet och rådet. Kommissionen kommer att samordna genomförandet av de 23 åtgärderna med medlemsländerna, industrin (t.ex. via EU4Algae-forumet) och andra relevanta berörda parter.

Kommissionen kommer att utarbeta en rapport med en bedömning av genomförandet av meddelandet senast i slutet av 2027.