Tillväxtverket: Livsmedelssektorn har hög tillväxtvilja – men även stora tillväxthinder

Tillväxtverket: Livsmedelssektorn har hög tillväxtvilja – men även stora tillväxthinder

Tillväxtviljan är hög bland små och medelstora företag inom Livsmedelssektorn. Samtidigt upplever företagen inom Livsmedelssektorn större tillväxthinder än övriga företag. Största hindret för tillväxt är lagar och myndighetsregler, följt av bristande kompetensförsörjning samt bristande kapacitet i nuvarande lokaler. Det visar Tillväxtverkets stora enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023. Generellt sett skiljer sig svarsmönstret i undersökningen relativt mycket mellan Livsmedelssektorns olika delsektorer.

Skillnaderna mellan delsektorerna är mycket stora när det gäller vilka åtgärder som företagen ser som mycket viktiga för att kunna växa. Primärproduktionen sticker ut genom att företagen ser investeringar i utrustning, lokaler och mark samt automatisering av arbetsmoment som mycket viktiga åtgärder för att kunna växa. Livsmedelsindustrin och Livsmedelshandeln lyfter fram anställa personal, och utveckla nya vara och/tjänster som mycket viktiga tillväxtåtgärder. Restaurang sticker ut genom att i högre utsträckning lyfta fram anställa mer personal som en viktig tillväxtåtgärd. Ökat arbete med miljö- och klimatfrågor lyfts särskilt fram av Livsmedelshandeln.

Ta del av hela artikeln på tillvaxtverket.se >>