Livsmedelsverket: Goda förutsättningar för frivilliga överenskommelser i branschen om att minska salt och socker i maten

Livsmedelsverket: Goda förutsättningar för frivilliga överenskommelser i branschen om att minska salt och socker i maten

Livsmedelsproducenter och dagligvaruhandeln är beredda att minska på salt och socker i maten genom frivilliga överenskommelser och samarbeten inom branschen. Det är slutsatsen av ett regeringsuppdrag som Livsmedelsverket rapporterar idag.

Var femte hjärtinfarkt och vart tionde strokefall i Sverige beräknas bero på för mycket salt. För mycket socker ökar i sin tur risken för typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och övervikt. Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen undersökt om det finns förutsättningar för att livsmedelsbranschen genom frivilliga överenskommelser kan minska salt- och sockerinnehållet i livsmedel. En rad dialogmöten har genomförts med företrädare för bland annat producent-, handels- och grossistledet.

Branschen vill sänka salt och socker i maten

– Vår slutsats är att det finns en vilja bland producenter och handel att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel. Många företag jobbar redan med detta men arbetet behöver intensifieras, för hälsans skull, säger Åsa Brugård Konde, projektledare för uppdraget.

En fördel med frivilliga överenskommelser är att de kräver mindre administration än reglering och dessutom snabbare kan gå att införa och anpassa till nya förhållanden.

– Tre faktorer är avgörande för att frivilliga överenskommelser ska fungera: ett långsiktigt engagemang i branschen, en efterfrågan från konsumenterna och att effekterna följs upp löpande. Regeringen föreslås att ge i uppdrag åt Livsmedelsverket att årligen följa upp branschens arbete, säger Åsa Brugård Konde.

Undersökningar visar att det finns en önskan från allmänheten om att branschen sänker salthalten i maten.

Mål att minska saltintaget med 20 procent till 2035

Livsmedelsföretagen, Kött- och charkföretagen, Sveriges Bagare och Konditorer samt Sveriges bryggerier har tillsammans tagit fram en modell för överenskommelser om salt- och sockersänkning. Den beskriver hur arbetet ska organiseras men innehåller ännu inga mål för arbetet, dessa ska presenteras under året. Dagligvaruhandeln ingår inte i producenternas modell men har ett pågående samarbete inom sin bransch.

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har nyligen rapporterat ett gemensamt regeringsuppdrag om mål och indikatorer för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion. Där föreslås, som ett av sex delmål, att saltintaget ska minska med 20 procent till 2035.

– Det målet bör vara vägledande för de mål som sätts för såväl producentledets som dagligvaruhandelns saltsänkningsarbete, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström.

Fler insatser behövs

Den matrelaterade ohälsan i Sverige beror inte bara på för mycket socker och salt. Att vi äter för lite hälsosam mat och för mycket ohälsosam är också viktiga orsaker. I regeringsuppdraget ingick därför att sammanställa kunskap om hur matvanorna kan förbättras.

– Forskningen är tydlig med att det behövs många olika åtgärder. Både livsmedelsbranschen, offentliga aktörer och civilsamhället behöver bidra till att skapa miljöer där hälsosam mat är det normala och det som är mest tillgängligt, säger Åsa Brugård Konde.

Regeringsuppdrag att genomföra åtgärder för ett minskat saltintag och ett minskat intag av energitäta näringsfattiga livsmedel – Slutrapport