Utvecklingen i livsmedelskedjan mellan åren 2016 och 2021

Utvecklingen i livsmedelskedjan mellan åren 2016 och 2021

Den årliga uppföljningen av livsmedelsstrategin från Jordbruksverket, som visar utvecklingen i livsmedelskedjan mellan åren 2016 och 2021, visar på en ökad produktion i livsmedelskedjan som helhet och på små förändringar i lönsamheten. Rapporten visar också att lönsamheten ökade i livsmedelshandeln men minskade i restaurangledet. Utvecklingen av miljömålen går åt rätt håll, men inga miljömål som är särskilt relevanta för livsmedelsstrategin bedöms vara möjliga att nå till år 2030.

En ökad export är viktigt för att nå livsmedelsstrategins mål om ökad produktion och lönsamhet. Mellan åren 2016 och 2021 ökade den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel med 25 procent till drygt 103 miljarder kronor.

Ökad lönsamhet i livsmedelshandeln, men inte i övriga led

Lönsamheten i livsmedelskedjan som helhet var oförändrad mellan 2016 och 2021, men utvecklingen skilde sig åt mellan leden.

  • I livsmedelshandeln ökade lönsamheten
  • I restaurangledet minskade lönsamheten
  • I primärproduktionen samt i livsmedelsindustrin förbättrades lönsamheten marginellt, men det går inte att se om det är en trend eller tillfälliga variationer

Läs hela pressmeddelandet från Jordbruksverket >>