Möjligheter att lösa råvarubristen för surströmming undersöks

Möjligheter att lösa råvarubristen för surströmming undersöks

Under de senaste åren har surströmmingsindustrin haft mycket svårt att få tag på strömming. Surströmmingsindustrin fick under förra året endast mellan tio och 20 procent av råvarubehovet tillgodosett. Nu har Jordbruksverket i samarbete med företrädare för fiske- och surströmmingsindustrin tagit fram en färdplan för att försöka hitta lösningar på råvarubristen.

– Surströmmingsindustrin är en liten sektor med ett fåtal företag, men är bärare av ett svenskt kulturarv i framförallt Norrland. Bristen på strömming har oroat både industrin och konsumenterna, säger Lina Waara, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket.

Surströmming produceras längs hela norrlandskusten i ett tätt samarbete med småskaligt kustnära fiske. Kraven på råvaran är mycket specifika då fisken ska ha rätt storlek, rätt fetthalt och den kräver varsam hantering för att inte få skador. Strömming fiskas framförallt på våren och på försommaren när vattnet är kallt. Sedan bearbetas den för att bli färdig till surströmmingspremiären i augusti.

Nya metoder och nya tankesätt

Jordbruksverket har tillsammans med fiske- och surströmmingsindustrin tagit fram en färdplan för alternativ råvaruförsörjning när det råder brist på strömming i Bottenhavets grunda vikar. Bland annat har möjligheten att göra surströmming av råvara från andra fångstplatser diskuterats.

– Eftersom både industrin och surströmmingskonsumenterna ställer specifika krav på råvaran behöver företagen testa de alternativ som föreslagits i färdplanen. Först då kan vi se om slutprodukten håller den kvalitet som önskas, säger Kristina Mattsson, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket.

– Fiskets logistikkedja skulle också kunna ses över för att effektivisera fångsterna och landningarna för beredning. Och kanske går det även att använda andra arter än strömming för att producera surströmming, säger Lina Waara.

Förhoppningen är att idéerna i färdplanen ska kunna bidra till att lösa sektorns råvaruproblem.

Ett uppdrag inom livsmedelsstrategin

Att undersöka och sammanställa möjligheter för surströmmingsindustrins råvaruförsörjning är ett uppdrag som Jordbruksverket fått i livsmedelsstrategins handlingsplan. Livsmedelsstrategin är en långsiktig tillväxtstrategi som inkluderar hela livsmedelskedjan, det vill säga primärproduktion, livsmedelsindustri, livsmedelshandel samt restauranger och storkök.