Här kan du få 700.000 kronor till ditt innovationsprojekt – om du jobbar tillsammans med en forskare vid institut, universitet eller högskola

Här kan du få 700.000 kronor till ditt innovationsprojekt – om du jobbar tillsammans med en forskare vid institut, universitet eller högskola

Västra Götalandsregionen har nu öppnat vårens utlysning för FoU-kort Avancerat. Syftet är att ge ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att stärka företagets förmåga att utveckla varor, tjänster och processer med hjälp av forsknings- och utvecklingsinsatser (FoU). Insatserna ska tillföra företaget ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla varor, tjänster och processer, som ska ge tydliga konkurrensfördelar, t ex i form av ökade marknadsandelar, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar och/eller lägre tillverkningskostnad. Forskningsinsatserna ska baseras på marknadens behov.

Detta kan du använda stödet till:

  • Kostnader för inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap och patent, samt övriga omkostnader som uppstår till följd av projektet
  • Personalkostnader
  • Övriga projektrelaterade driftskostnader (t ex materialkostnader) som behövs för att genomföra projektet
  • Kostnader för avskrivningar under projekttiden av instrument och utrustning som anskaffats för projektet, i den omfattning som tillgångarna utnyttjas för projektet

Västra Götalandsregionen täcker kostnaderna för insatser utförda av forskningsinstitut, universitet/högskolor eller andra organisationer med forskningskompetens som företaget valt att samarbeta med. Med forskare avses disputerad person som arbetar med forskning-

Vem kan söka?

  • max 250 anställda, högst 250 miljoner euro i årsomsättning, koncernmässigt oberoende
  • aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller enskild firma med minst 2 anställda
  • Företaget ska kunna presentera minst två årsredovisningar och ska det senaste verksamhetsåret ha en omsättning på minst 1 000 000 kronor baserat på fakturering.

Medfinansiering

Företagets egna insatser i projektet ska utgöra minst 50 procent av projektkostnaden. Dessa insatser kan utgöras av eget arbete, eget eller externt kapital.

Hålltider:

Ansökningar tas emot mellan den 1 januari 2019 och 12 mars 2019

Besked om vilka som beviljas finansiering meddelas tidigast juni 2019

För mer information, besök vgregion.se